Regulamin 2016

 

TERMIN I MIEJSCE:
9-12 czerwca 2016 r.
Centrum Kultury i Sztuki - Dom Kultury Oskard w Koninie 
ul. Aleje 1 Maja 7a 


WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do udziału w Konkursie można zgłaszać filmy zrealizowane w dowolnej technice jako pliki multimedialne: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVC (H.264/MPEG-4) o maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 na nośnikach: DVD, CD, BD.
Dopuszcza się zgłoszenie filmów w innych systemach po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.

2. Organizatorzy nie narzucają autorom żadnych ograniczeń tematycznych  i gatunkowych.

3. Czas projekcji filmów zgłoszonych do Konkursu nie może przekroczyć 30 minut. W razie niezgodności czasu trwania filmu z czasem regulaminowym Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji filmu z Konkursu głównego również po posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej.

4. Każdy zgłoszony film powinien być nagrany na osobnym, opisanym nośniku (tytuł, nazwiska twórców, czas projekcji, format obrazu).

5. Warunkiem dopuszczenia filmu do preselekcji jest przesłanie wypełnionej  i podpisanej przez autora karty zgłoszenia filmu.

6. Podpisując kartę zgłoszenia, autor wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów statutowych CKiS oraz promowania OKFA (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833).

7. Każdy film musi zawierać czołówkę z tytułem filmu, napisy końcowe z nazwiskami autorów oraz napis „Koniec”.

8. Należy dostarczyć Organizatorom zdjęcie (kadr z filmu) w wersji cyfrowej (format JPG, rozdzielczość 300 DPI).

9. Zgłoszony film powinien znaleźć się u Organizatora najpóźniej 25 kwietnia 2016 r. (nie decyduje data stempla pocztowego). Filmy należy przesyłać na adres: Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47 a, 62-510 Konin

10. Kwalifikacją konkursową objęte są wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy regulamin.

11. O dopuszczeniu filmów do Konkursu głównego decyduje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Organizatorów.

12. Lista filmów dopuszczonych do Kon-kursu głównego będzie dostępna na oficjalnej stronie internetowej Kon-kursu:  www.okfa.ckis.konin.pl najpóźniej 9 maja 2016 r.

13. Organizator nie odsyła kopii filmów zgłoszonych na Konkurs.

14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie nośników powstałe z przyczyn od niego nie-zależnych.

15. Organizatorzy nie uzyskują korzyści finansowych z tytułu projekcji fil-mów konkursowych.

16. Filmy zakwalifikowane do Konkursu głównego oceniane będą przez powołane przez Organizatora profesjonalne Jury w następujących  kategoriach:
- film niezależny (produkcje zrealizowane przez twórców profesjonalnych),
- film amatorski (produkcje zrealizowane przez twórców nieposiadających kierunkowego wykształcenia),
- film studencki (produkcje zrealizowane przez studentów szkół filmowych i innych uczelni artystycznych bez względu na stopień udziału uczelni w realizacji zgłaszanej produkcji).

17. Do OKFA nie zostaną dopuszczone filmy:
- zrealizowane przed 2014 rokiem,
- zrealizowane przez członków Komisji Kwalifikacyjnej,
- zrealizowane przez członków Jury lub przy ich współudziale,
- zrealizowane w celach komercyjnych,
- zakwalifikowane do Konkursu głównego w poprzednich edycjach OKFA.

18. Oficjalne odczytanie werdyktu i wręczenie nagród odbędzie się11 czerwca 2016 r. podczas uroczystej gali.

19.  Werdykty Komisji Kwalifikacyjnej i Jury są ostateczne i niepodważalne.

AKREDYTACJA

1. Koszt pobytu (zakwaterowanie w hotelu Konin, pełne wyżywienie oraz udział w imprezach festiwalowych) za dobę od osoby wynosi 50 zł.
W przypadku przyjazdu trzech osób z jednej ekipy filmowej na cały festiwal koszty pobytu trzeciej osoby pokrywa Organizator.

2. Każda osoba, która przyjeżdża na Kon-kurs, zobowiązana jest w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2016 r. przesłać Organizatorowi kartę pobytu oraz wpłacić należność za pobyt na konto: BZ WBK O/Konin 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776, co jest warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia.

3. Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.


NAGRODY

1. Przewiduje się przyznanie następujących nagród finansowych we wszystkich kategoriach:
- Grand Prix w wysokości 5000 zł,
- nagrody,
- wyróżnienia.

2. Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród lub ich nieprzyznania.

3. Jury ma prawo przyznać honorowe wyróżnienia.

4. Nagrody finansowe i rzeczowe otrzymają autorzy filmów obecni na Konkursie. Nieobecni otrzymają tylko nagrody honorowe. Zostanie im przesłany dyplom na życzenie.
W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę go reprezentującą. Pisemne oświadczenie zawierające dane reprezentanta (imię, nazwisko, seria i nr dowodu tożsamości), podobnie jak jego karta pobytu, powinny dotrzeć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2016 r.
W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora filmu Organizator uzna go za nieobecnego.

5. Nagrody i wyróżnienia wypłacane    będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata.

6. Od nagród potrącone będą podatki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu.

2. Zgłaszając film do udziału w Konkursie, autor wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną bezpłatną prezentację w ramach projekcji konkursowych, emisję i reemisję całości lub fragmentów w stacjach telewizyjnych, w Internecie oraz na festiwalach partnerskich i pokazach specjalnych w ramach promocji Konkursu, a także do umieszczenia filmu (w przypadku otrzymania nagrody) w wydawnictwie multimedialnym dokumentującym i promującym Konkurs.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania filmów konkursowych, dlatego nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczone przed przegrywaniem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów w celach promocji Konkursu. Autor wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie  internetowej Konkursu, oficjalnych drukach oraz wykorzystanie jego fragmentów do wykonania materiałów audiowizualnych promujących Konkurs. 

5. Organizator działa w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w Konkursie. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na autora.

6. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w karcie zgłoszenia filmu. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych osobowych bądź niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez autora. Podanie nie-prawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

8. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych filmów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

9. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu na-ruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z otrzymanych materiałów autor pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

10. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


POBIERZ:

karta zgłoszenia filmu    karta pobytu

Patronat medialny