Regulamin 61. OKFA

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    
Do udziału w Konkursie można zgłaszać filmy zrealizowane w dowolnej technice, jako pliki multimedialne MPEG-1, MPEG-2. MPEG-4, AFC (H.264/MPEG-4) o maksymalnej rozdzielczości 1920x1080 na nośnikach: DVD, CD, BD.

2.    
Organizatorzy nie narzucają autorom żadnych ograniczeń tematycznych i gatunkowych.

3.    
Czas projekcji filmów zgłoszonych do Konkursu nie może przekroczyć 30 minut.

4.    
Każdy zgłoszony film powinien być nagrany na osobnym, opisanym nośniku (tytuł, nazwiska twórców, czas projekcji, format obrazu).

5.    
Warunkiem dopuszczenia filmu do preselekcji jest przesłanie wypełnionej i podpisanej przez autora karty zgłoszenia filmu.

6.    
Podpisując kartę zgłoszenia, autor wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów statutowych CKiS oraz promowania OKFA (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833).

7. 
Każdy film musi zawierać czołówkę z tytułem filmu, napisy końcowe z nazwiskami autorów oraz napis „Koniec”.

8.    
Należy dostarczyć Organizatorom zdjęcie (kadr z filmu) w wersji cyfrowej (format JPG, rozdzielczość 300 DPI).

9.    
Zgłoszony film powinien znaleźć się u Organizatora najpóźniej 27 kwietnia 2015 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).
Filmy należy przesyłać na adres:
Centrum Kultury i Sztuki
ul. Okólna 47 a
62-510 Konin

10.    
Kwalifikacją konkursową objęte są wyłącz-nie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy regulamin.

11.    
O dopuszczeniu filmów do Konkursu głównego decyduje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Organizatorów.

12.    
Lista filmów dopuszczonych do Konkursu głównego będzie dostępna na oficjalnej stronie internetowej Konkursu
www.okfa.ckis.konin.pl od 8 maja 2015 r.

13.    
Organizator nie odsyła kopii filmów zgłoszonych na Konkurs.

14.    
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie nośników powstałe z przyczyn od niego niezależnych.

15.    
Organizatorzy nie uzyskują korzyści finansowych z tytułu projekcji filmów konkursowych.

16.    
Filmy zakwalifikowane do Konkursu głównego oceniane będą przez powołane przez Organizatora profesjonalne Jury w następujących  kategoriach:
- film niezależny (w tym produkcje zrealizowane przez twórców profesjonalnych),
- film amatorski (produkcje zrealizowane przez twórców nieposiadających kierunkowego wykształcenia),
- film studencki (produkcje zrealizowane przez studentów szkół filmowych i innych uczelni artystycznych).

17.
Do OKFA nie zostaną dopuszczone filmy:
- zrealizowane przed 2013 rokiem,
- zrealizowane przez członków Komisji Kwalifikacyjnej,
- zrealizowane przez członków Jury lub przy ich współudziale,
- zrealizowane w celach komercyjnych,
- zakwalifikowane do Konkursu głównego w poprzednich edycjach OKFA.

18.
Oficjalne odczytanie werdyktu i wręczenie nagród odbędzie się 20 czerwca 2015 r. podczas uroczystej gali.

19.  
Werdykty Komisji Kwalifikacyjnej i Jury są ostateczne i niepodważalne.


AKREDYTACJA

1.    
Koszt pobytu (zakwaterowanie w hotelu Konin, pełne wyżywienie oraz udział w imprezach festiwalowych) za dobę od osoby wynosi 50 zł. W przypadku przyjazdu trzech osób z jednej ekipy filmowej na cały festiwal koszty pobytu trzeciej osoby pokrywa organizator.

2.    
Każda osoba, która przyjeżdża na Konkurs, zobowiązana jest w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2015 r. przesłać Organizatorowi kartę pobytu oraz wpłacić należność za pobyt na konto:
WBK O/Konin 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776, co jest warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia.

3.    
Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.


NAGRODY

1.    
Przewiduje się przyznanie następujących nagród finansowych we wszystkich kategoriach:
- Grand Prix w wysokości 5000 zł,
- I nagrodę, II nagrodę, III nagrodę,
- wyróżnienia.

2.    
Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród lub ich nieprzyznania.

3.    
Jury ma prawo przyznać honorowe wyróżnienia.

4.    
Nagrody finansowe i rzeczowe otrzymają autorzy filmów obecni na Konkursie. Nieobecni otrzymają tylko nagrody honorowe. Zostanie im przesłany dyplom na życzenie.
W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę go reprezentującą. Pisemne oświadczenie zawierające dane reprezentanta (imię, nazwisko, seria i nr dowodu tożsamości), podobnie jak jego karta pobytu, powinny dotrzeć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do  25 maja 2015 r.
W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora filmu Organizator uzna go za nieobecnego.

5.    
Nagrody i wyróżnienia wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata.

6.    
Od nagród potrącone będą podatki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.


UWAGI ORGANIZACYJNE

Funkcję dyrektora Konkursu pełni Paulina Pachulska, mająca decydujący głos w sprawach spornych, nieobjętych regulaminem lub wymagających dodatkowej interpretacji.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod tel. 63 243 63 50/51,   509 52 47 47, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informacji dotyczących spraw technicznych udziela koordynator ds. technicznych Konkursu Ryszard Wojdak
tel. 63 243 63 50/51, 603 81 34 26.


PRAWA AUTORSKIE

1.    
Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu.

2.    
Zgłaszając film do udziału w Konkursie, autor wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną bezpłatną prezentację w ramach projekcji konkursowych, emisję i reemisję całości lub fragmentów w stacjach telewizyjnych, w Internecie oraz na festiwalach partnerskich i pokazach specjalnych w ramach promocji Konkursu.

3.    
Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania filmów konkursowych, dlatego nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczone przed przegrywaniem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów w celach promocji Konkursu. Autor wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej Konkursu, oficjalnych drukach oraz wykorzystanie jego fragmentów do wykonania materiałów audiowizualnych promujących Konkurs.

5.    
Organizator działa w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w Konkursie. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o na-ruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na autora.

6.    
Autor ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w karcie zgłoszenia filmu. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych osobowych bądź niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.

7.    
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez autora. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

8.    
Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że przysługują mu nie-ograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych filmów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

9.    
W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z otrzymanych materiałów autor pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

10.    
Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równo-znaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

____________________________
Pobierz:
karta zgłoszenia filmu
karta pobytu