REGULAMIN 60. OKFA
12-15 czerwca 2014


WARUNKI UCZESTNICTWA


1.    
Do udziału w Konkursie można zgłaszać filmy zrealizowane w dowolnej technice, zarejestrowane na nośniku MiniDV, DV CAM, HDV lub DVD w formacie umożliwiającym projekcję ze stacjonarnego odtwarzacza DVD.

2.    
Organizatorzy nie narzucają autorom żadnych ograniczeń tematycznych i gatunkowych.

3.    
Czas projekcji filmów zgłoszonych do Konkursu nie może przekroczyć 30 minut.

4.    
Każdy zgłoszony film powinien być nagrany na osobnym, opisanym nośniku (tytuł, nazwiska twórców, czas projekcji).

5.    
Warunkiem dopuszczenia filmu do preselekcji jest przesłanie wypełnionej i podpisanej przez autora karty zgłoszenia filmu.

6.    
Podpisując kartę zgłoszenia, autor wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów statutowych CKiS oraz promowania OKFA (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833).7.    
Każdy film musi zawierać czołówkę z tytułem filmu, napisy końcowe z nazwiskami autorów oraz napis „Koniec”.

8.    
Należy dostarczyć Organizatorom zdjęcie (kadr z filmu) w wersji cyfrowej (format JPG, rozdzielczość 300 DPI).

9.    
Zgłoszony film powinien znaleźć się u Organizatora najpóźniej 28 kwietnia 2014 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).
Filmy należy przesyłać na adres:
Centrum Kultury i Sztuki
ul. Okólna 47 a
62-510 Konin

10.    
Kwalifikacją konkursową objęte są wyłącz-nie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy regulamin.

11.    
O dopuszczeniu filmów do Konkursu głównego decyduje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Organizatorów.

12.    
Lista filmów dopuszczonych do Konkursu głównego będzie dostępna na oficjalnej stronie internetowej Konkursu
www.okfa.ckis.konin.pl od 8 maja 2014 r.

13.    
Organizator nie odsyła kopii filmów zgłoszonych na Konkurs.

14.    
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie nośników powstałe z przyczyn od niego niezależnych.

15.    
Organizatorzy nie uzyskują korzyści finansowych z tytułu projekcji filmów konkursowych.

16.    
Filmy zakwalifikowane do Konkursu głównego oceniane będą przez powołane przez Organizatora profesjonalne Jury w następujących  kategoriach:
film niezależny (w tym produkcje zrealizowane przez twórców profesjonalnych),
film amatorski (produkcje zrealizowane przez twórców nieposiadających kierunkowego wykształcenia),
film studencki (produkcje zrealizowane przez studentów szkół filmowych i innych uczelni artystycznych).

17.
Do OKFA nie zostaną dopuszczone filmy:
zrealizowane przed 2012 rokiem,
zrealizowane przez członków Komisji Kwalifikacyjnej,
zrealizowane przez członków Jury lub przy ich współudziale,
zrealizowane w celach komercyjnych,
zakwalifikowane do Konkursu głównego    w poprzednich edycjach OKFA.

18.
Oficjalne odczytanie werdyktu i wręczenie nagród odbędzie się 14 czerwca 2014 r. podczas uroczystej gali jubileuszowej.

19.  
Werdykty Komisji Kwalifikacyjnej i Jury są ostateczne i niepodważalne.


AKREDYTACJA

1.    
Koszt zakwaterowania w hotelu „Konin”, całodziennego wyżywienia i uczestnictwa w imprezach towarzyszących dla 1 osoby z ekipy każdego zakwalifikowanego do Konkursu głównego filmu pokrywa Organizator. Jednocześnie osoba ta zobowiązana jest do wpłacenia na konto Organizatora depozytu w kwocie 100 zł gwarantującego rezerwację, który zostanie jej w całości zwrócony w biurze organizacyjnym Konkursu w dniu przyjazdu.
Rezygnacja z przyjazdu skutkuje przejściem zdeponowanej kwoty na własność Organizatora z przeznaczeniem pokrycia kosztów anulowania zamówienia noclegu i posiłków.

2.    
Pozostałym (innym członkom ekipy filmowej, osobom towarzyszącym, obserwatorom) organizatorzy zapewniają wyłącznie bezpłatne uczestnictwo w imprezach towarzyszących oraz pośrednictwo w rezerwacji noclegów i wyżywienia na preferencyjnych warunkach (całkowity koszt pobytu: 360 zł). W tym wypadku wymaga się wpłacenia depozytu na zasadach określonych w pkt. 1.

3.    
Każda osoba, która przyjeżdża na Konkurs, zobowiązana jest w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2014 r. przesłać Organizatorowi kartę pobytu oraz wpłacić
depozyt na konto: WBK O/Konin 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776, co jest wa-runkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia.

4.    
Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.


NAGRODY

1.    
Przewiduje się przyznanie następujących nagród finansowych we wszystkich kategoriach:
- Grand Prix w wysokości 5000 zł,
- I nagrodę, II nagrodę, III nagrodę,
- wyróżnienia.

2.    
Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród lub ich nieprzyznania.

3.    
Jury ma prawo przyznać honorowe wyróżnienia.

4.    
Nagrody finansowe i rzeczowe otrzymają autorzy filmów obecni na Konkursie. Nieobecni otrzymają tylko nagrody honorowe. Zostanie im przesłany dyplom.
W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę go reprezentującą. Pisemne oświadczenie zawierające dane reprezentanta (imię, nazwisko, seria i nr dowodu tożsamości), podobnie jak jego karta pobytu, powinny dotrzeć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do  26 maja 2014 r.
W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora filmu Organizator uzna go za nieobecnego.

5.    
Nagrody i wyróżnienia wypłacane będą prze-lewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata.

6.    
Od nagród potrącone będą podatki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.


UWAGI ORGANIZACYJNE

Funkcję dyrektora Konkursu pełni Paulina Pachulska, mająca decydujący głos w sprawach spornych, nieobjętych regulaminem lub wymagających dodatkowej interpretacji.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod tel. 63 243 63 50/51,   509 52 47 47, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informacji dotyczących spraw technicznych udziela komisarz techniczny Konkursu Ryszard Wojdak
tel. 63 243 63 50/51, 603 81 34 26


PRAWA AUTORSKIE

1.    
Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu.

2.    
Zgłaszając film do udziału w Konkursie, autor wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną bezpłatną prezentację w ramach projekcji konkursowych, emisję i reemisję całości lub fragmentów w stacjach telewizyjnych, w Internecie oraz na festiwalach partnerskich i pokazach specjalnych w ramach promocji Konkursu.

3.    
Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania filmów konkursowych, dlatego nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczone przed przegrywaniem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów w celach promocji Konkursu. Autor wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej Konkursu, oficjalnych drukach oraz wykorzystanie jego fragmentów do wykonania materiałów audiowizualnych promujących Konkurs.

5.    
Organizator działa w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w Konkursie. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o na-ruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na autora.

6.    
Autor ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w karcie zgłoszenia filmu. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych osobowych bądź niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.

7.    
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez autora. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

8.    
Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że przysługują mu nie-ograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych filmów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

9.    
W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z otrzymanych materiałów autor pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

10.    
Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równo-znaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

____________________________
Pobierz:
karta zgłoszenia filmu
karta pobytu